علی بیدار

لیسانس عمران ، دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

فوق لیسانس عمران - مدیریت ساخت از دانشگاه سجاد